اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

همکاران واحد بازرسی و نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از نمونه برداری مقدار 400 تن کود سوپر فسفات تریپل تولید داخلی وارده به انبارهای سازمانی خبر دادند . نمونه فوق جهت آنالیز به آزمایشگاه ارسال شد .

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/