اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 
 

آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از نمونه برداری کود سوپرفسفات تریپل خبر داد و افزود: به منظور کنترل کیفی کود سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر عباس کشتی نایت به انبار سازمانی استان ، روز پنجشنبه ششم مرداد ماه سال جاری نمونه برداری  از کود فوق انجام و برای آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال شد که پس از تاییدیه مرکز تحقیقات، توسط پیمانکار حمل به کلیه کارگزاران استان حمل و بارگیری خواهد شد.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/