اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان در گفتگو با رسانه ی خود از نمونه برداری از کود سوپر فسفات تریپل شرکت کیمیا داران کویر پارت های ۱۵و۱۶ با حضور نماینده این شرکت توسط کارشناس رصد وپایش شرکت خدمات حمایتی شعبه لرستان در روز سه شنبه ۱۱ مرداد ماه خبر داد‌. مهندس علیرضا احمدوندی گفت این میزان کود پس ازارسال نمونه هایشان به ازمایشگاه های مرجع وارسال تاییده ب این شعبه توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی تحت نظارت شعبه لرستان بصورت الکترونیکی بین کشاورزان توزیع خواهند شد‌‌.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/