اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی آقای علیرضا قربانی گفت: بیش از 4 هزار تن انواع کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه بین کشاورزان استان در تیر ماه سال جاری توزیع شده است.

ایشان افزود: در تیر ماه سال جاری 330 تن کود شیمیایی اوره،  5 تن  سولفات پتاسیم، 30 تن کلرور پتاسیم و 5 تن سوپرفسفات تریپل در بین کشاورزان شهرستان نقده توزیع شده است. وی در ادامه بیان کرد کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران توزیع بخش خصوصی در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان توزیع می شود.