اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

میزان 2085 تن خاک فسفات از محل انبار کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد به مقصد شرکت تولیدی فرآیند کود و سم بافق ارسال گردید. محمد حسن زارعیان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد بیان کرد: این ارسال  جهت حمایت از تولید داخل برای تولید کود فسفاته 13 درصد انجام گرفت. 


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/