اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام مدیر نظام دوست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از انبار سازمانی شهرستان اسفراین بازدید نمودند. در این بازدید که به منظور افزایش ذخیره سازی انبار برای شروع فصل کشت پاییزه انجام گردید محسن نظام دوست نکاتی را به همکاران انبار بیان نمودند.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/