اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

نمونه برداری از کود فسفات 13% گرانوله شرکت آوان شیمی در مورخ 1401/5/24 انجام شد.

 نمونه بردرای کود فسفات گرانوله 13% توسط اعضای گروه ( آقایان مهندسین حسین زاده – گروسی ) انجام و بلافاصله برای آزمایش به مرکز تحقیقات و مطالعات کاربردی ارسال گردید .

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/