اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی

بازدید مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال و معاون بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی بهمراه مدیر حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی و مدیر و معاون شرکت خدمات حمایتی استان سمنان ازسایت بوجاری بذر گندم استان ، که مباحث فنی مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت


کلمات کلیدی : بوجاری گندم
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/