اخبار

 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در آمار صدور حواله الکترونیک استان با بیان این مطلب افزود: صدور حواله الکترونیک استان جهت سال زراعی 1401-1402 برحسب محصولات تعیین شده از تاریخ 1401,1,1 تا تاریخ 1401,6,15 تعداد 20771حواله الکترونیکی صادره معادل 15 هزار و 305 تن و تعداد حواله تحویل شده به کشاورزان 17722 حواله معادل 13 هزار و 786 تن مربوط به انواع کودهای شیمیایی جهت کشت های پاییزه از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط مدیریتهای جهادکشاورزی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستانهای استان صادر گردید که هم اکنون توسط کارگزاران شهرستان در حال توزیع بین کشاورزان متقاضی می باشد.

 

 

کلمات کلیدی : کود ایلام حواله خبر