اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در روز پنجشنبه مورخ 31 شهریور ماه از برداشت بذر برنج رقم فجر در زمین زراعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان خبر داد:

مهندس همتی با بیان اینکه نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد این رقم با دارا بودن مشخصاتی نظیر زودرس ،عملکرد و کیفیت مطلوب  ارتفاع کوتاه و دانه های کشیده که به شکل خنجر است.

وی افزود:زمان  برداشت برنج  به شرایط و آب و هوایی مناسب بستگی دارد