اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از ثبت 336  تعداد حواله الکترونیک به مقدار 132 تن در سامانه کنترل و پایش مواد کودی در شهریور 1401خبر داد. محسن نظام دوست با اعلام این مطلب افزود از این مقدار حواله صادر شده 78 تن کود (حدود 60 درصد) توسط عاملین توزیع کود شیمیایی در این استان به کشاورزان تحویل داده شده است.