اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: کود‌های تامین و توزیع شده در این مدت، شامل ازته فسفاته و پتاسه بوده است افزود: این کودها با همکاری 50 کارگزار بخش‌های تعاونی روستایی، تعاونی تولید، شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش میان کشاورزان ایلام بر اساس سامانه هوشمند توزیع نهاده‌های کشاورزی و نیز صدور حواله الکترونیک توزیع شد.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام توزیع