اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیراستان قزوین بیان نمودند با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در شش ماهه ابتدای 1401 توانسته ایم میزان 5523 تن انواع کودهای مصرفی کشاورزی استان قزوین شهرستان قزوین شامل ازته، فسفاته و پتاسه را تأمین نماییم.