بازدید دوره ای انبار کارگزاران شهرستان سربیشه

              به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در             مورخ 20/5/98 بازدید دوره ای از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی                                 کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان سربیشه بعمل آمد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید