اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از درج آگهی فرمت شرایط و قرارداد مناقصه حمل و تخلیه چاپ شده در روزنامه تعادل (نوبت اول و نوبت دوم) به تاریخ 1401/8/29 و 1401/8/30 خبر داد.