اخبار

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سید صمد  ضیائی مدیر شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان گلستان ، از ابتدای سال جاری تاکنون  یک هزار و285 تن  بین کشاورزان منطقه، از طریق 127 کارگزاری در سطح استان توزیع شده است هم اکنون 558 تن  از این کوددر انبار های استان ذخیره سازی شده است.