اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام نمود : انجام عملیات نمونه برداری طبق ضوابط و دستورالعملهای نمونه برداری و در راستای اعمال نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای تولید داخل ازکود فسفات 13 % تولید داخلی شرکت پایدار شیمی زیما و با حضور نماینده محترم شرکت تولید  داخلی  و توسط کارشناس محترم جناب مهندس رضایی ،  درمجتمع انبارهای کود شهید شاملو  این استان انجام گرفته و  نمونه  های  بدست آمده پلمپ و به مرکز مطالعات و تحقیات کرج  تا حصول نتیجه ارسال گردیده شد است .