اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 با پی گیری های بعمل آمده  مدیریت  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان  گلستان ،دودهنه انبار سوله گنبد( در زمینی به مساحت بیش از40 هزار متربع و300 متربع فضای انباری) ودودهنه انبار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کلاله( به ابعاد16*24 و19*30)  توسط سازمان  جهاد کشاورزی  استان گلستان برای ذخیره سازی کود در مناطق شرق استان به این شرکت واگذار شد.