اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، در این نشست معاون بهبود تولیدات دامی،مدیرکل دامپزشکی ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،مدیرسازمان تعاون روستایی ، مدیر هماهنگی ترویج سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برخوار به نمایندگی از بیست هشت شهرستان استان مسایل مربوط را مطرح نمودند.

کلمات کلیدی : نشست حراست اصفهان