ادامه بازدیدهای ادواری اعضاء محترم هیئت مدیره از مدیریتهای استانی

.

در راستای بازدیدهای ادواری اعضاء محترم هیات مدیره از مدیریتهای استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیات مدیره و معاون مدیرعامل در امور بازرگانی ضمن حضور در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،  از نزدیک با تک تک همکاران استان دیدار و همچنین از سایت فرآوری گندم و جو ، انبارهای نهاده های کشاورزی اسـتان البرز بازدید فرمودند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید