اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرتاریخ20بهمن ماه سال جاری مهندس منصوری عضوهیئت مدیره وهیئت همراه ایشان درشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه نشستی صمیمانه باهمکاران داشتند وهمکاران درموردتبدیل وضعیت ودیگرمسائل نکته نظراتی بیان کردند ودرپایان مهندس منصوری بیان کردندکه این مسائل دردست اقدام می باشد

اخبار برگزیده