اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

محمدحسن زارعیان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد از آماده شدن پارت های 16 الی 30 کود سوپرفسفات تریپل تولیدی شرکت کیمیاداران کویر توسط این شرکت خبر داد. وی افزود: پارت های تولیدی مذکور با تائیدیه های لازم از سوی ستاد قابل بارگیری و ارسال به مقاصد مربوطه می باشد.

اخبار برگزیده