بازدید از کارگزاری شهرستانهای پاکدشت و قرچک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، بازدیدی از و وضعیت انبار کارگزاری شهرستان پاکدشت و قرچک به عمل آمد ؛به گفته امیر ملکی کارشناس کود و بذر استان تهران در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری به جهت نحوه انبارداری، میزان دریافتی و موجودی، میزان توزیع کود به کشاورزان و نحوه عملکردشان توسط کارشناسان شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید