اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از میزان تامین و توزیع  انواع کود در شهرستان دهلران استان ایلام خبر داد.

سیامک بیگی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال1401 مقدار 27025 تن و 500 کیلوگرم انواع کود شامل کود سوپرفسفات تریپل، کود اوره، کود دی فسفات آمونیوم، سولفات آمونیوم، سولفات پتاسیم، کلرور پتاسیم گرانوله و پودری بین کشاورزان شهرستان دهلران توزیع شد.

وی گفت: از این مقدار کود توزیع شده 22 هزار و 705 تن مربوط به کود اوره بوده و مقدار 2040 تن کود سوپرفسفات تریپل، مقدار 37 تن و 500 کیلوگرم کود سولفات آمونیم، مقدار 1440 تن کود سولفات پتاسیم، مقدار 233 تن کود دی فسفات آمونیم، مقدار 172 تن کود سولفات پتاسیم پودری، مقدار 113 تن کود کلرور پتاسیم گرانوله و مقدار 28 تن و 500 کیلوگرم کود کلرور پتاسیم پودری بوده است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که کود فوق از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان دهلران توزیع گردیده است.