اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل :

مهندس خون زر عضو محترم کمیته فنی و بازرگانی در سفری به استان اردبیل از انبار 900 تنی شرکت بازدید بعمل آوردند . مهندس مسافر مدیرمحترم شعبه ، مسئول حراست آقای خدایی و مسئول بازرگانی مهندس صالحی در این بازدید ایشان را همراهی کردند . 

کلمات کلیدی : کود اردبیل
اخبار برگزیده