اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ارسال نمونه کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی خبر داد:

مهندس همتی افزود:در راستای استقرار نظام کنترل کیفی نمونه کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله ارسالی از شرکت صنعت پتاس آسیا به مقدار 200 تن در انبار رشت  تخلیه و بر اساس  دستورالمعل های نمونه برداری به آزمایشگاه بدون حضور نماینده شرکت در مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.