بررسی وضعیت امور حفاظت فیزیکی مجتمع توسط واحد حراست مجتمع

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک : 

برای انجام بهتر وضعیت امور حفاظتی مجتمع شیمیائی آبیک دفتر حراست این مجتمع نسبت به پیگیری امورات مربوطه از پیمانکار و یا نماینده آن و سایر مسئولین انجام داده و نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید