اخبار

مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی استان البرز، جناب آقای مهندس ندرلو:

در مورخ 96/6/9 میزان حدود 20 تن بذر کلزای داخلی تولید موسسه آستان قدس رضوی به مدیریت استان البرز ارسال و با تلاش و مساعدتهای بی شائبه همکاران این مدیریت همان روز بر اساس برش و سهمیه ارسالی  از طریق پایانه اتوبوس رانی و حمل و نقل جاده ای به 16 استان کشور ارسال گردید .