اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مهندس حسین عطائی سلامی مدیریت به همراه مهندس کیوان بدیع مسئول بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به منظور نظارت و ارزیابی عملکرد مسئولین انبار و بررسی وضعیت انبار ها و موجودی کودها با حضور در انبار کارخانه بذر مشهد از عملکرد کارگران بازدید نمودند.


اخبار برگزیده