جلسه با شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

با توجه به برنده شدن شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان در مناقصه اخیر بارگیری، حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی استان قم، آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در محل دفتر شرکت در استان طی جلسه ای با مدیر شعبه قم شرکت آبادان هماهنگی و برنامه ریزی های لازم درخصوص انجام موضوع قرارداد انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید