کارگزاران استان کرمان درنیمه اول شهریورماه هیجده نمونه کود ارسال کردند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

درجهت کنترل وتضمین کودهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، کارگزاران استان کرمان درنیمه اول شهریورماه سال جاری، تعداد هیجده نمونه کود،ازکودهای ارسالی ازمبادی را، به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان تحویل دادندکه پس از تکمیل مدارک لازم ،جهت انجام عملیات نمونه برداری، به مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید