اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مهندس فریدون صفایی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اعلام کرد که مقدار 2000 تن کود اوره در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان آماده توزیع بین کشاورزان استان شده است.

کلمات کلیدی : کیسه گیری کود اوره اصفهان