اخبار

به گزارش روابط عمومی سامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از آموزش سامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی به کارگزاران جدید لرستانی خبرداد.

علیرضا احمدوندی گفت:کارگزاران که جدیدآ مجوز کارگزاری گرفته اند زیر نظر گروه آموزشی شعبه لرستان آقایان (مهندس آریافرد وسپه وند)بصورت مجازی و فیزیکی جهت صدور حواله الکترونیک به کشاورز مهارت های لازم را کسب کرده اند.

احمدوندی در ادامه گفت تعداد  81 کارگزار فعال دراستان لرستان وجود دارد که بصورت حقیقی( 66)وحقوقی (15)تحت نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان فعالیت دارند.