اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، کود مورد نیاز کشاورزان شهرستان نمین توسط این مدیریت به مقدار 49.990 کیلوگرم کود اوره تامین و جهت مصرف کشاورزان محترم به انبار کارگزاران بارگیری و ارسال شد.

کلمات کلیدی : کود اردبیل