اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، کود مورد نیاز کشاورزان تکله کندی  شهرستان پارس اباد توسط این مدیریت به مقدار184.958کیلوگرم کود اوره ، 12.000 کیلوگرم فسفات 13 درصد ، 3.000 کیلوگرم سولفات پتاسیم گرانوله و 2.000 کیلوگرم کود کلرور پتاسیم گرانوله تامین و جهت مصرف کشاورزان محترم به انبار کارگزاران بارگیری و ارسال شد.

کلمات کلیدی : کود اردبیل