اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام مدیر نظام دوست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از تأمین 370 تن انواع کود شیمیایی برای شهرستان اسفراین در تیر 1402 خبر داد. محسن نظام دوست افزود این میزان به منظور تأمین بخشی از کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی این استان به مقاصد کارگزاری های تعیین شده، حمل گردید.