اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام مدیر نظام دوست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از حمل 60 تن انواع کود شیمیایی برای کارگزاری های شهرستان فاروج در تیر 1402 خبر داد. محسن نظام دوست بیان نمود این میزان کود برای عاملین توزیع کود شیمیایی در شهرستان فاروج که زیر نظر این مدیریت فعالیت می کنند حمل گردید.