توصیه کودی برای کلزا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ارائه توصیه فنی در قالب نسخه کودی به کلزا کاران استان از طریق کارگزاری های توزیع و فروش نهاده های کشاورزی و سامانه باشگاه کشاورزان در قالب مشاوره های خبر داد.

 دکتر محمدی افزود در کشت کلزا ارزش روغن استحصالی نسبت به پروتئین کنجاله ارجهیت دارد.لذا به جهت همبستگی منفی بین میزان پروتئین و روغن دانه کلزا، مصرف نیتروژن در اغلب موارد سبب کاهش مقدار روغن می گرددبه عبارت دیگرعملی که سبب افزایش پروتئین بذر شود میزان روغن را کاهش می دهد. نسخه کودی برای سواحل دریای خزر؛

  • اوره یا سولفات آمونیم 170- 150 کیلوگرم در هکتار
  • سوپر فسفات تریپل، دی آمونیم فسفات، میکروبی فسفاته 70-50 کیلوگرم در هکتار
  • سولفات پتاسیم 50-25 کیلوگرم در هکتار
  • سایر کودها شامل؛ گوگردی- سولفات روی- سولفات آهن- سولفات منگنز- کود آلی- کود زیستی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید