اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مهندس سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر از : برگزاری دوره آموزشی حضوری   در راسـتاي اجراي مـاده 21 دسـتورالعمل مبارزه با پولشویی و مصادیق آن و حسب ضرورت وافزایش آگاهی کارکنان مشـمول (مسـئولین امور مالی و اداری  ،مالی ،  امورقراردادها،کمیسیون معاملات و بازرگانی )  برای کارکنان  در واحدهای ذکر شده توسط مدیر محترم امورمالی استان  جناب آقای مهندس سعید یارمحمدی در مرداد ماه سالجاری بمدت 3 روز در سالن جلسات برگزار گردید،داد .  

موضوعات و سرفصلهای  دوره آموزشی پولشویی  :

1- تعریف پولشویی و تاریخچه آن  

2- انواع پولشویی

3- انواع پول کثیف

4- فرآیند پولشویی

5- راههای مبارزه با پولشویی

6- و مباحث دیگر .......

درپایان جلسه روز سوم از مباحث توضـیح داده شده توسط استاد جناب مهندس سعید یار محمدي

سوالاتی بعنوان آزمون از همکاران بصورت شفاهی پرسیده شد .


اخبار برگزیده