اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد: درشهریورماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار6341تن ازانواع کودهای کشاورزی ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان کرمانشاه تامین وارسال نمائیم.