دوازده هزار تن گردو ازباغات بافت استان کرمان برداشت می شود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان به نقل از رئیس جهادکشاورزی شهرستان بافت گفت سطح باغات گردوی شهرستان بافت حدود هفت هزارهکتاراست که پیش بینی می شود امسال دوازده هزارتن گردو ازاین باغات برداشت شود

مهندس قاسمی درادامه افزود:

درسال زارعی جاری مقداریکهزارونهصدوپنج تن کوداوره،صدوده تن کوددی آمونیوم فسفات،دویست وبیست ویک تن کودسولفات پتاسیم،سیصدوپنجاه تن کودسوپرفسفات تریپل ونودتن کودکلرورپتاسیم ازطریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان بافت توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید