بازدید از دستگاه بوجاری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور ماشین ها و ادوات کشاورزی

به منظور کارشناسی و تعیین قیمت دستگاه بوجاری مستقر در انبار شرکت خدمات حمایتی استان تهران ، بازدید از دستگاه مذکور توسط کارشناس دادگستری ، نمایندگان امور حقوقی و بازگانی داخلی و همچنین کارشناس امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید