شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با ادارات کل وابسته

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

حضور مدکتر ناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اسان فارس هم اکنون 98/6/28در نشست شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با ادارات کل وابسته و  ارائه کلیات مدل تعالی سازمانی توسط مقصود بیگی مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید