اخبار

به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی  استان گلستان

 سید صمد ضیائی مدیر شرکت خدمات حما یتی کشاورزی استان گلستان گفت: در دی ماه سال 1402 از بین 4متقاضی عاملیت توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سه مورد تائید و پروانه عاملیت صادر گردید.  وی

تصریح کرد:کارشناسان   پایش مواد کودی این  شرکت از انبار و شرایط متقاضیان در راستای دستورالعملهای صادره از دفتر مرکزی، بازدید و پس از بررسی نسبت به  صدور پروانه عاملیت و تابلوی کارگزاری اقدامات لازم  انجام شد.

اخبار برگزیده