اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از حضور کارشناس بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در انبار بذر ایرانشهر برای تهیه  صورت جلسه بوجاری 1402 انبار ایرانشهر در روز چهارشنبه مورخ 1402/11/11 خبرداد.

اخبار برگزیده