اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز سه شنبه، هفدهم بهمن سال جاری کود سوپرفسفات ساده ارسالی از ارکان شیمی جنوب در انبار سی هزار تنی تبریز تخلیه شد.

مهندس صادق نادری صومعه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده از این مبداء، بر اساس سهمیه بندی شهرستانی توسط مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و با هماهنگی مدیریتهای مرکز جهاد کشاورزی شهرستانی، به انبار کارگزاران متقاضی و انبار سازمانی حمل گردید تا بین کشاورزان و بهره برداران توزیع گردد.


اخبار برگزیده