اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از ارسال نمونه کود کشاورزی اوره به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی خبر داد. عمرانی گفت: در راستای استقرار نظام کنترل کیفی، نمونه کود کشاورزی اوره ( تولیدی پتروشیمی عسلویه) براساس دستورالعمل های نمونه برداری به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

اخبار برگزیده