اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

خدابخشی گفت: از اول سال جاری تا کنون در شهرستان دامغان حدود پنج هزار تن انواع کودهای کشاورزی توزیع شده است و تا پایان سال هم این روال ادامه دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان افزود کشاورزان دامغانی در خصوص مساله کود و بذر نگرانی نداشته باشند.