اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان: 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: از کود کلرورپتاسیم گرانوله از مبدا بندر امام خمینی در مورخ پنجم اسفند ماه سال جاری در انبار سازمانی واقع در شهرستان سیرجان نمونه برداری شد.

مهندس محمد محسن قاسمی افزود: نمونه کود مذکور به مرکز تحقیقات مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی جهت آزمایش ارسال می شود که در صورت تایید آنالیز کود بین کارگزاران و سپس کشاورزان توزیع می گردد در صورت عدم از تایید محموله به کارخانه جهت اصلاح برگشت داده می شود.

 قاسمی اظهار کرد: کیفیت بالای کود، برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اولویت می باشد به همین دلیل انجام دقیق نمونه برداری و آزمایش نمونه ها برای شرکت دارای اهمیت فراوان است.

وی بیان کرد: نمونه برداری با حضور مسئولین و کارشناس نمونه برداری انجام شد.