شرکت در جلسه ویدئو کنفرانس کشت کلزا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود در جلسه ویدئو کنفرانس پیشرفت فیزیکی کشت کلزا در سازمان جهاد کشاورزی با معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی ، گزارش کاملی از فرایند تهیه و تامین نهاد ه های کشاورزی استان  جهت کشت کلزا به مسئولین استان و وزارتخانه ارائه گردید و در مجموع رضایت کاملی از نحوه فعالیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یه عمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید